Reglament


L'edat mínima per participar és de 12 anys. Els participants que tinguin entre 12 i 18 anys hauran de presentar una autorització del pare/mare o tutor en el moment de recollir el dorsal.

El nombre màxim de participants serà de 300.

La sortida es donarà en grup.

Tots els corredors acabaran la cursa després d’haver tocat la campana (mitjançant la cadena) de l’ermita de Santa Fe, situada al cim de la muntanya.

Qualsevol corredor que abandoni, ho haurà de dir al control més proper o al de sortida.

Qualsevol corredor té l’obligació d’assistir i comunicar al control més proper qualsevol accident que observi; serà motiu de desqualificació no fer-ho.

Qualsevol corredor que embruti o no respecti el medi ambient serà desqualificat. L'organització posarà un cubell d’escombraries a cada control d’avituallament.

Qualsevol persona desqualificada de la cursa que vulgui seguir corrent, ho farà sota la seva responsabilitat.

L’elecció de portar pals o no, serà pròpia de cada participant.

La participació de la cursa suposa l’acceptació d’aquest reglament, així com eximeix els organitzadors de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió.

Tot allò que no estigui previst en aquest reglament , tindrà com a referència el reglament de la copa catalana de curses per muntanya de la FEEC i en últim lloc el criteri de l’organització.

L’organització reserva el dret de fer qualsevol modificació si ho considera oportú.

L'organització podrà suspendre la cursa quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin o per força major.

La signatura de la inscripció dels participants (i la inscripció en sí, en el cas d'Internet), implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació s'exposa: "Certifico que em trobo en bon estat físic. Eximeixo els organitzadors, els espònsors, patrocinadors i col·laboradors de l'esdeveniment, de tota responsabilitat que es pogués derivar de la meva participació a l'esdeveniment, com ara la pèrdua d'objectes personals per robatori o altres circumstàncies".

Renuncio a tota acció legal que pogués derivar-se de la meva participació a l'esdeveniment. Autoritzo als organitzadors de l'esdeveniment que gravin totalment o parcialment la meva participació en aquest, mitjançant fotografies, pel•lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer, i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercir, sense dret per part meva a rebre cap mena de compensació econòmica."